KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “ Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “ Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

KIOXY OTELCİLİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİKETİ. ( “kingdomofsea.com.tr”) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak “Kioxy Otelcilik ve Bilişim Sistemleri Limited Şirketi ( “kingdomofsea.com.tr”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. a) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

Kioxy Otelcilik ve Bilişim Sistemleri Limited Şirketi ( “kingdomofsea.com.tr”) ve markalarının hizmet ve ürünlerinden faydalanmanız çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden; çağrı merkezimiz, internet sitelerimiz, kiosklarımız gibi satış kanallarımız ve sosyal medya gibi vasıtalar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • İsim, soy isim, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz,
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Satın aldığınız bilet ve hizmetlerimize ilişkin ödeme bilgileriniz,
 • Talep ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
 • Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 1. b) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 • Elektronik posta ve online reklam gibi hakkında bilgilendirme,
 • Size özel kampanyalar ve hizmet/ürünlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Kioxy Otelcilik ve Bilişim Sistemleri Limited Şirketi ( “kingdomofsea.com.tr”)’ye ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. c) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

 • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 1. d) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kioxy Otelcilik ve Bilişim Sistemleri Limited Şirketi ( “kingdomofsea.com.tr”)‘nin gerek ürün ve hizmetlerini sunulması, gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu, ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

 1. e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://kingdomofsea.com.tr/uploads/KVK-Basvuru-Formu.pdf adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kioxy Otelcilik ve Bilişim Sistemleri Limited Şirketi ( “kingdomofsea.com.tr”) kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@kingdomofsea.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.